مرور بر اساس

ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید

ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید
Button یک زیر کلاس برای کلاس TextView است و CompoundButton نیز یک زیر کلاس برای کلاس Button است.

در آندروید انواع مختلفی از دکمه ها مانند RadioButton، ToggleButton، CompoundButton  و … وجود دارد.

در اینجا، ما دو فیلد متنی و یک دکمه برای جمع دو عدد ایجاد می کنیم. اگر کاربر روی دکمه کلیک کند، مجموع دو مقدار ورودی در حالت Toast نمایش داده می شود.

Toast : هنگامی که دکمه ای دارید و روی آن کلیک می کنید یه پیغام کوچک در مدت زمان کوتاه نمایش داده می شود و سپس محو می شود (آموزش Toast)

button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
      @Override 
      public void onClick(View view) { 
        //code 
      } 
}); 

 

<Button 
    android:onClick="methodName" 
/> 

 

بوسیله drag یا نوشتن کد در فایل activity_main.xml ، فیلد و دکمه ایجاد کنید

ابتدا باید دو فیلد و یک دکمه ایجاد کنیم. از قسمت Text Fields دو textfields و از Widgets یک button را ایجاد می کنیم

(با درگ کردن یا همان کشیدن می توانید اینکار را انجام دهید)

ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید

کد تولید شده برای اجزای ui مانند این خواهد بود:
فایل : activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="first.kimizak.ir.sumoftwonumber.MainActivity"> 
 
  <EditText
    android:id="@+id/editText1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="61dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="number"
    tools:layout_editor_absoluteX="84dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="53dp"/> 
 
  <EditText 
    android:id="@+id/editText2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/editText1"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="number"
    tools:layout_editor_absoluteX="84dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="127dp"/> 
 
  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@+id/editText2"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="109dp"
    android:text="ADD"
    tools:layout_editor_absoluteX="148dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="266dp"/> 
</RelativeLayout> 

کلاس Activity :

حالا کد را برای نمایش مجموع دو عدد بنویسید.

فایل  : MainActivity.java

package first.kimizak.ir.sumoftwonumber; 
 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
  private EditText edittext1, edittext2; 
  private Button buttonSum; 
 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
 
    addListenerOnButton(); 
  } 
 
  public void addListenerOnButton() { 
    edittext1 = (EditText) findViewById(R.id.editText1); 
    edittext2 = (EditText) findViewById(R.id.editText2); 
    buttonSum = (Button) findViewById(R.id.button); 
 
    buttonSum.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
      @Override 
      public void onClick(View view) { 
        String value1=edittext1.getText().toString(); 
        String value2=edittext2.getText().toString(); 
        int a=Integer.parseInt(value1); 
        int b=Integer.parseInt(value2); 
        int sum=a+b; 
        Toast.makeText(getApplicationContext(),String.valueOf(sum), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      } 
    }); 
  } 
} 

خروجی :

این مطالب را هم بخوانید  آموزش ایجاد پیغام محاوره ای (AlertDialog) در آندروید

ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *