مرور بر اساس

آموزش دکمه رادیویی RadioButton در آندروید

آموزش دکمه رادیویی RadioButton در آندروید

دکمه هایی رادیویی دو حالت دارند Check یا Uncheck

RadioButton به طور کلی با RadioGroup استفاده می شود.

RadioGroup دارای چندین دکمه رادیویی است

مثالی برای ایجاد دکمه رادیویی در اپلیکیشن آندرویدی

در این مثال ما دکمه رادیویی را هم به صورت جداگانه پیاده سازی میکنیم و هم به صورت RadioGroup

activity_main.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" 
tools:context="example.kimizak..ir.radiobutton.MainActivity"> 

<TextView 
android:id="@+id/textView1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="30dp" 
android:gravity="center_horizontal" 
android:textSize="22dp" 
android:text="Single Radio Buttons" /> <!-- Default RadioButtons --> 

<RadioButton 
android:id="@+id/radioButton1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:text="Radio Button 1" 
android:layout_marginTop="20dp" 

android:textSize="20dp" /> 
<RadioButton 
android:id="@+id/radioButton2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Radio Button 2" 
android:layout_marginTop="10dp" 

android:textSize="20dp" /> 


<View 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="1dp" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:background="#B8B894" /> 

<TextView 
android:id="@+id/textView2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="30dp" 
android:gravity="center_horizontal" 
android:textSize="22dp" 
android:text="Radio button inside RadioGroup" /> 


<!-- Customized RadioButtons --> 


<RadioGroup 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:id="@+id/radioGroup"> 

<RadioButton 
android:id="@+id/radioMale" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text=" Male" 
android:layout_marginTop="10dp" 
android:checked="false" 
android:textSize="20dp" /> 

<RadioButton 
android:id="@+id/radioFemale" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text=" Female" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:checked="false" 

android:textSize="20dp" /> 
</RadioGroup> 

<Button 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Show Selected" 
android:id="@+id/button" 
android:onClick="onclickbuttonMethod" 
android:layout_gravity="center_horizontal" /> 


</LinearLayout> 

کلاس Activity

فایل : MainActivity.java

 package example.kimizak.ir.radiobutton; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.RadioButton; 
import android.widget.RadioGroup; 
import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
Button button; 
RadioButton genderradioButton; 
RadioGroup radioGroup; 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main); 
radioGroup=(RadioGroup)findViewById(R.id.radioGroup); 
} 
public void onclickbuttonMethod(View v){ 
int selectedId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId(); 
genderradioButton = (RadioButton) findViewById(selectedId); 
if(selectedId==-1){ 
Toast.makeText(MainActivity.this,"Nothing selected", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
else{ 
Toast.makeText(MainActivity.this,genderradioButton.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 

} 
} 

 

 

خروجی :

آموزش دکمه رادیویی RadioButton در آندروید

آموزش دکمه رادیویی RadioButton در آندروید

این مطالب را هم بخوانید  آموزش پرینت گرفتن از موبایل و تبلت آندروید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *