مرور بر اساس

مثالی برای ساخت چک باکس سفارشی در آندروید

مثالی برای ساخت چک باکس سفارشی در آندروید

شما قادر به ساخت یک چک باکس دلخواه در آندروید هستید بنابراین می توانید برخی تصاویر را به چک باکس در layout اضافه کنید

activity_main.xml

در این مثال کادر پیش فرض و کادر سفارشی را ایجاد می کنیم کد زیر را در فایل activity_main.xml اضافه کنید

فایل: activity_main.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
tools:context="example.javatpoint.com.customcheckbox.MainActivity"> 


<TextView 
android:id="@+id/textView1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:gravity="center_horizontal" 
android:textSize="25dp" 
android:text="Default Check Box" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentStart="true" /> 

<CheckBox 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="New CheckBox" 
android:id="@+id/checkBox" 
android:layout_below="@+id/textView1" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="46dp" /> 

<CheckBox 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="New CheckBox" 
android:id="@+id/checkBox2" 
android:layout_below="@+id/checkBox" 
android:layout_alignLeft="@+id/checkBox" 
android:layout_alignStart="@+id/checkBox" /> 

<View 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="1dp" 
android:layout_marginTop="200dp" 
android:background="#B8B894" 
android:id="@+id/viewStub" /> 

<CheckBox 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="CheckBox 1" 
android:id="@+id/checkBox3" 
android:button="@drawable/customcheckbox" 
android:layout_below="@+id/viewStub" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="58dp" /> 

<CheckBox 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="CheckBox 2" 
android:id="@+id/checkBox4" 
android:button="@drawable/customcheckbox" 
android:layout_below="@+id/checkBox3" 
android:layout_alignLeft="@+id/checkBox3" 
android:layout_alignStart="@+id/checkBox3" /> 

<TextView 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
android:textSize="25dp" 
android:text="Custom Check Box" 
android:id="@+id/textView" 
android:layout_alignTop="@+id/viewStub" 
android:layout_centerHorizontal="true" /> 

<Button 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Show Checked" 
android:id="@+id/button" 
android:layout_alignParentBottom="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" /> 

</RelativeLayout> 

checkbox.xml

حالا یک انتخاب گر (Selector) را برای شفارشی کردن چک باکس مان تعریف می کنیم

در پوشه drawable یک فایل با نام checkbox.xml ایجاد می کنیم و کدهای زیر را در آن قرار می دهیم :

فایل : checkbox.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<item android:state_checked="true" android:drawable="@drawable/checked" /> 
<item android:state_checked="false" android:drawable="@drawable/unchecked"/> 
</selector> 

کلاس Activity

فایل: MainActivity.java

  package example.kimizak.ir.customcheckbox; 
   
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
  import android.os.Bundle; 
  import android.view.View; 
  import android.widget.Button; 
  import android.widget.CheckBox; 
  import android.widget.Toast; 
   
  public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
    CheckBox cb1,cb2; 
    Button button; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
      super.onCreate(savedInstanceState); 
      setContentView(R.layout.activity_main); 
      cb1=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox3); 
      cb2=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox4); 
      button=(Button)findViewById(R.id.button); 
   
      button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View v) { 
          StringBuilder sb=new StringBuilder(""); 
   
          if(cb1.isChecked()){ 
            String s1=cb1.getText().toString(); 
            sb.append(s1); 
          } 
   
          if(cb2.isChecked()){ 
            String s2=cb2.getText().toString(); 
            sb.append("\n"+s2); 
   
          } 
          if(sb!=null &amp;amp;&amp;amp; !sb.toString().equals("")){ 
            Toast.makeText(getApplicationContext(), sb, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   
          } 
          else{ 
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Nothing Selected", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
          } 
   
        } 
   
      }); 
    } 
  } 

خروجی :

این مطالب را هم بخوانید  آموزش دکمه رادیویی RadioButton در آندروید

مثالی برای ساخت چک باکس سفارشی در آندروید

مثالی برای ساخت چک باکس سفارشی در آندروید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *