مرور بر اساس

آموزش چک باکس (CheckBox) در آندروید

آموزش چک باکس (CheckBox) در آندروید

CheckBox دو حالت دارد یا در حال Check قرار دارد یا Uncheck به عبارتی دیگر یا تیک خورده یا تیک نخورده

استفاده از چک باکس ها در اپلیکشین آندروید می تواند بسیار مفید باشد

کلاس CheckBox آندروید در زیر کلاس CompoundButton است.

آموزش چک باکس (CheckBox) در آندروید

کلاس CheckBox در آندروید

کلاس android.widget.CheckBox امکان ایجاد CheckBox ها را فراهم می کند.

روش های کلاس CheckBox

در کلاس CheckBox بسیاری از روشهای ارثی از View، TextView و Button classes وجود دارد. برخی از آنها به شرح زیر است:

توضیحات روش
اگر تیک خورده باشد صحیح، در غیر اینصورت نادرست است public boolean isChecked()
وضعیت CheckBox را تغییر می دهد. public void setChecked(boolean status)

مثال CheckBox در آندروید

activity_main.xml

با قابلیت Drag سه جعبه چک و یک دکمه در صفحه layout قرار دهید، در حال حاضر فایل activity_main.xml مانند این خواهد بود:

فایل : activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context="example.kimizak.ir.checkbox.MainActivity"> 
   
   
    <CheckBox 
      android:id="@+id/checkBox" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_marginLeft="144dp" 
      android:layout_marginTop="68dp" 
      android:text="Pizza" 
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
   
    <CheckBox 
      android:id="@+id/checkBox2" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_marginLeft="144dp" 
      android:layout_marginTop="28dp" 
      android:text="Coffee" 
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/checkBox" /> 
   
    <CheckBox 
      android:id="@+id/checkBox3" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_marginLeft="144dp" 
      android:layout_marginTop="28dp" 
      android:text="Burger" 
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/checkBox2" /> 
   
    <Button 
      android:id="@+id/button" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_marginLeft="144dp" 
      android:layout_marginTop="184dp" 
      android:text="Order" 
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/checkBox3" /> 
   
  </android.support.constraint.ConstraintLayout> 

کلاس activity

کد زیر را برای بررسی اینکه توگل باتن فعال/غیرفعال است می نویسیم

فایل : MainActivity.java

  package example.kimizak.ir.checkbox; 
   
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
  import android.os.Bundle; 
  import android.view.View; 
  import android.widget.Button; 
  import android.widget.CheckBox; 
  import android.widget.Toast; 
   
  public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
    CheckBox pizza,coffe,burger; 
    Button buttonOrder; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
      super.onCreate(savedInstanceState); 
      setContentView(R.layout.activity_main); 
      addListenerOnButtonClick(); 
    } 
    public void addListenerOnButtonClick(){ 
      //Getting instance of CheckBoxes and Button from the activty_main.xml file 
      pizza=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox); 
      coffe=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2); 
      burger=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox3); 
      buttonOrder=(Button)findViewById(R.id.button); 
   
      //Applying the Listener on the Button click 
      buttonOrder.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 
   
        @Override 
        public void onClick(View view) { 
          int totalamount=0; 
          StringBuilder result=new StringBuilder(); 
          result.append("Selected Items:"); 
          if(pizza.isChecked()){ 
            result.append("\nPizza 100Rs"); 
            totalamount+=100; 
          } 
          if(coffe.isChecked()){ 
            result.append("\nCoffe 50Rs"); 
            totalamount+=50; 
          } 
          if(burger.isChecked()){ 
            result.append("\nBurger 120Rs"); 
            totalamount+=120; 
          } 
          result.append("\nTotal: "+totalamount+"Rs"); 
          //Displaying the message on the toast 
          Toast.makeText(getApplicationContext(), result.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
   
      }); 
    } 
  }

خروجی :

این مطالب را هم بخوانید  مثالی برای ساخت چک باکس سفارشی در آندروید

آموزش چک باکس (CheckBox) در آندروید

آموزش چک باکس (CheckBox) در آندروید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *