مرور بر اساس

لیست کلیدهای میانبر پایه ای اکسل

توجه داشته باشید که در اکسل ۲۰۱۰ ،منو یادآوری میانبرهای ALT+ و برخی از کلید های میانبر ممکن است کار نکند. با این حال، تمام میانبرهای صفحه کلید CTRL کار خواهند کرد.

لیست کلیدهای میانبر پایه ای اکسل

 

انتخاب داده ها

Shift + Space انتخاب کل ردیف
CTRL + Space انتخاب کل ستون
CTRL + Shift + * (asterisk) انتخاب ناحیه فعلی اطراف سلول فعلی
CTRL + A (or CTRL + Shift + spacebar) انتخاب کل کاربرگ
CTRL + Shift + Page Up انتخاب برگه فعلی و قبلی
CTRL + Shift + O انتخاب کنید تمام سلول ها با کامنت
Shift + Arrow Keys گسترش انتخاب یک سلول
CTRL + Shift + Arrow Key گسترش انتخاب به آخرین سلول با محتوا در ردیف یا ستون
Shift + Page Down انتخاب گروهی ستون ها رو به پایین
Shift + Page Up حذف انتخاب گروهی ستون ها رو به بالا
Shift + Home رفتن به اولین سطر انتخاب شده
CTRL + Shift + Home Extend the selection to the beginning of the worksheet
CTRL + Shift + End گسترش انتخاب به آخرین سلول استفاده شده در کاربرگ (گوشه پایین سمت راست)

مدیریت انتخاب های فعال

F8 انتخاب یک محدوده
Shift + F8 انتخاب یک محدوده به طور ناپیوسته
Shift + Backspace هنگام انتخاب چندین سلول تنها سلول فعال را انتخاب می کند
CTRL + Backspace نمایش سلول فعال در انتخاب
Enter انتقال سلول فعال به پایین
Shift + Enter انتقال سلول فعال به بالا
Tab انتقال سلول فعال به سمت راست
Shift + Tab انتقال سلول فعال به سمت چپ
CTRL + Alt + Arrow Right انتقال به راست بین انتخاب های غیرمجاور (با چندین محدوده انتخاب شده است)
CTRL + Alt + Arrow Left انتقال به چپ بین انتخاب های غیرمجاور (با چندین محدوده انتخاب شده است)
Esc لغو انتخاب ها

انتخاب سلول های داخلی

Shift + Arrow Left انتخاب یا عدم انتخاب یک کاراکتر به چپ
Shift + Arrow Right انتخاب یا عدم انتخاب یک کاراکتر به راست
CTRL + Shift + Arrow Left انتخاب یا عدم انتخاب یک واژه به چپ
CTRL + Shift + Arrow Right انتخاب یا عدم انتخاب یک واژه به راست

قرار دادن و ویرایش داده ها

کار با کلیپ بورد

CTRL + C کپی سلول انتخاب شده
CTRL + X بریدن یا کات کردن از سلول انتخاب شده
CTRL + V جایگذاری کردن کپی یا کات شده
CTRL + Alt + V اگر اطلاعات در کلیپ بورد وجود داشته باشد: پنجره Paste Special را باز میکند
CTRL + Shift + (plus sign)  اگر اطلاعات در کلیپ بورد وجود داشته باشد: کادر محاوره ای Insert را برای قرار دادن سلول های خالی نمایش دهید.

ویرایش داخل سلولها

F2 Edit the active cell with cursor at end of the line
Alt + Enter Start a new line in the same cell
Enter Complete a cell entry and move down in the selection. With multiple cells selected: fill cell range with current cell
Shift + Enter Complete a cell entry and move up in the selection
Tab Complete a cell entry and move to the right in the selection
Shift + Tab Complete a cell entry and move to the left in the selection
Esc Cancel a cell entry
Backspace Delete the character to the left of the insertion point, or delete the selection
Delete Delete the character to the right of the insertion point, or delete the selection
CTRL + Delete Delete text to the end of the line.
CTRL + ; (semicolon) Insert current date.
CTRL + Shift + : (colon) Insert current time.

ویرایش سلول های فعال یا انتخاب شده

CTRL + D Fill complete cell down (Copy above cell).
CTRL + R Fill complete cell to the right (Copy cell from the left).
CTRL + ” (quotation marks) Fill cell values down and edit (Copy above cell values).
CTRL + ‘ (apostrophe) Fill cell formulas down and edit (Copy above cell formulas).
CTRL + L Insert a table (display Create Table dialog box).
CTRL + – (minus sign) Delete Cell/Row/Column Menu
CTRL + – (minus sign) with row or column selected Delete row or column.
CTRL + Shift + + (plus sign) Insert Cell/Row/Column Menu
CTRL + Shift + + (plus sign) with row or column selected Insert row or column.
Shift+F2 Insert / Edit a cell comment.
Shift + F10, then M Delete comment.
Alt + F1 Create and insert chart with data in current range as embedded Chart Object.
F11 Create and insert chart with data in current range in a separate Chart sheet.
CTRL + K Insert a hyperlink.
Enter (in a cell with a hyperlink) Activate a hyperlink.

مخفی کردن و نمایش عناصر

CTRL + 9 مخفی کردن ردیف انتخاب شده
CTRL + Shift + 9 Unhide any hidden rows within the selection.
CTRL + 0 (zero) Hide the selected columns.
CTRL + ` (grave accent) Alternate between displaying cell values and displaying cell formulas. Accent grave /not a quotation mark.
Alt + Shift + Arrow Right Group rows or columns.
Alt + Shift + Arrow Left Ungroup rows or columns.
CTRL + 8 Display or hides the outline symbols.
CTRL + 6 Alternate between hiding objects, displaying objects, and displaying placeholders for objects.
این مطالب را هم بخوانید  غیرفعال کردن صفحه قبل از ورود به ویندوز 10

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *